Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Ass. Decennal      
         
Publicitat
 
 
La Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) obliga al promotor (els autopromotors en queden exempts) de qualsevol habitatge a contractar una pòlissa d'assegurança decennal, que cobreix anomalies derivades de l'estructura o cimentació que puguin sorgir durant 10 anys a comptar des de l'acta de finalització de l'obra.

Abans d'iniciar l'obra cal haver realitzat un estudi geotècnic i contractat una OCT ( Oficina de Control tècnic), ja que les entitats asseguradores exigeixen aquests dos requisits, tot i que la contractació de la pòlissa d'assegurances no té perquè fer-se abans d'iniciar l'obra ( però si al principi).

Per cotitzar, o fer el pressupost de l'assegurança decennal, calen els informes D0 i D0.1 que emet l'OCT a l'inici. Si el client aprova la proposta d'assegurança es pot emetre ja la pòlissa, abonant el 30 % de l'import total.

Durant l'execució de l'obra, l'OCT en fa el seguiment i emet els informes corresponents. L'últim informe és el D6, que juntament amb la declaració que fa el promotor del cost real de l'obra ( sense valor del terreny) i el document de final d'obra signat per la direcció facultativa, l'entitat asseguradora pot realitzar "l'entrada en cobertura" de l'esmentada pòlissa. Aquest darrer document que té la firma legitimada (tràmit que només pot fer l'entitat asseguradora), sol venir acompanyat d'una carta de pagament amb el 70% restant del cost per poder anar a l'entitat financera corresponent a pagar, ja que per poder anar al notari a escripturar la compra-venda fa falta, a part de tots els altres documents, portar el rebut que acrediti que s'ha pagat la totalitat de la pòlissa.
  Mapfre empresas
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008