Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Ass. RC Autònoms      
         
Publicitat
 
 
El principal objectiu d'aquesta assegurança es garantir a l'assegurat, el pagament de les indemnitzacions per les quals pugui resultar civilment responsable, per dany corporals, o materials i perjudicis ocasionats a tercers, així com els costos i despeses judicials i extrajudicials.

L'avantatge d'aquesta pòlissa, dissenyada especialment per Mapfre per als agremiats de la UEC, és la reducció de la prima obligatòria mínima, que fins ara era de 1500 € anuals.

Cobertures:

 • RC Explotació:
  Danys materials i/o personals causats durant l'execució dels treballs
 • RC Patronal:
  Danys personas causats als treballadors
 • RC Productes:
  Danys materials i/o personals causats després de l'entrega del treball
 • Despeses de Defensa i Fiances civils.

  Requisits:
  1.Ser un empresari autònom o persona jurídica amb un, dos o cap treballador

  2.Tenir un volum de facturació inferior a 200.000 euros

  3.Dedicar-se a la construcció secundària ja que no cobreix grans obres que comportin treballs d'estructura ni de coberta.
 •   Mapfre empresas
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008