Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

11/03/2010
Hores no treballades per inclemències meteorològiques

Degut a les nombroses consultes que hem rebut aquests dies sobre el tractament de les hores no treballades per inclemències del temps , us transcrivim els dos articles que en parlen. Per qualsevol interpretació o dubte truqueu al Gremi.

Conveni Col·lectiu de la Construcció de la Província de Girona.
Article 6. Inclemències del temps.

Els representants dels treballadors, els delegats de personal, els recursos preventius, etc., juntament amb els caps d’obra, decidiran quines activitats en l’obra es podran portar a terme d’acord amb la climatologia. Així, també, decidiran l’horari a aplicar atenent els accidents atmosfèrics o inclemències del temps. Com a conseqüència de modificacions de jornada que tinguin l’origen en les inclemències meteorològiques, es procedirà a la recuperació de jornada d’acord amb l’article 67 del CGSC, en el bé entès que, quan a conseqüència de la climatologia resulti inviable donar ocupació en altres obres, encara que siguin diferents centres de treball de la pròpia empresa, i únicament durant 5 dies a l'any, pot aplicar-se la recuperació de la jornada.

Conveni General del Sector de la Construcció (Nacional)
ARTÍCULO 67.- RECUPERACIÓN DE HORAS NO TRABAJADAS.

El 70 por 100 de las horas no trabajadas por interrupción de la actividad debido a causas de fuerza mayor, accidentes atmosféricos, inclemencias del tiempo, falta de suministros o cualquier otra causa no imputable a la empresa, se recuperarán a razón de una hora diaria en los días laborables siguientes, previa comunicación a los trabajadores afectados y, en su caso, a sus representantes legales en el centro de trabajo. En el supuesto de que la referida interrupción alcance un período de tiempo superior a veinticuatro horas efectivas de trabajo, se estará a lo dispuesto en materia de suspensión del contrato por causa de fuerza mayor en el presente Convenio.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008