Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

26/05/2010
Canvi de Condicions en el tipus reduït de l'IVA

Els informem que segons el que estableix el Real Decret 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i el treball, a partir d’ara les obres de construcció o rehabilitació que es podien facturar al 7 % d’IVA pel fet de complir unes condicions, pateixen un canvi de criteri. És a dir, en una de les condicions, en la que diu que l’import del material aportat no pot ser superior al 20 % de la Base Imposable, a partir d’ara passa a ser el 33 %.

Els recordem les tres condicions per aplicar aquest tipus reduït d’IVA. A efectes des de l’entrada en vigor d’aquest real decret-llei i vigència fins al 31 de desembre de 2012, el número 15 de l’apartat u.2 de l’article 91 queda redactat de la següent forma:

“15. Les execucions d’obra de renovació i reparació realitzades en edificis o parts d’ells mateixos destinats a habitatges, quan es compleixin els següents requisits:

a) Que el destinatari sigui persona física, no actuï com a empresari o professional i utilitzi l’habitatge al qual es refereixen les obres per al seu ús particular. No obstant el disposat en el paràgraf anterior, també es comprendran en aquest número les citades execucions d’obra quan el seu destinatari sigui una comunitat de propietaris.
b) Que la construcció o rehabilitació de l’habitatge al qual es refereixen les obres hagi finalitzat al menys dos anys abans de l’inici d’aquestes últimes.
c) Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas que els aporti, el seu cost no excedeixi el 33 per cent de la base imposable de les operacions.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008