Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

17/12/2010
El nombre d’accidents en la construcció disminueix un -17% a Catalunya

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) ha publicat l’informe de la sinistralitat laboral durant el període octubre 2009- setembre 2010. D’aquest estudi se n’extreuen les següents conclusions:

Durant el període esmentat,Catalunya ha registrat 93.210 accidents de treball en la construcció lleus, 703 accidents greus i 57 de mortals. En total 93.971 accidents, un 17,0% menys que en el període anterior.

En el conjunt de l’estat el sector de la construcció baixa el nombre d'accidents de treball totals (-24,6%), disminueixen els accidents de treball qualificats de greus un -20,2% i disminueix el nombre dels accidents mortals un -21,9%. El descens de la població treballadora en aquest sector és del -14,6%.

L'índex d'incidència total en el sector de la construcció baixa un -11,7%, i es registra una disminució en l'índex de lleus (-11,8%), de greus (-6,6%) i de mortals (-8,6%).

L’índex d’incidència total és el número d’accidents de treball per cada 100.000 treballadors amb les contingències professionals cobertes. Permet relacionar el número d’accidents de treball amb el número de treballadors afiliats amb les contingències cobertes, per tant és un sistema més ajustat al seguiment de la sinistralitat laboral que les xifres absolutes d’accidents de treball.

Pel que fa al total dels sectors el número total d’accidents registrats durant els últims 12 mesos suposa una disminució d’un -14,5% respecte a l’anterior període considerat. Es produeix un descens de la població treballadora amb la contingència per accident de treball coberta en els mateixos períodes de referència d’un -2,4%. Es produeix un descens global del número d’accidents greus del -11,8%, i mortals d’un -12,6% en el període interanual considerat. L’índex d’incidència dels accidents de treballs totals baixa un -12,3% i cal destacar l’important descens en els índex d’incidència dels accidents de treball lleus (-12,4%), greus (-9,6%) i mortals (-10,5%).

Les dades que s'utilitzen per elaborar aquest informe són els que s'inclouen en l’Estadística d'Accidents de Treball acumulada (dades d'avenç), publicació monogràfica obtinguda de fonts administratives. Aquestes dades són provisionals i per tant estan subjectes a actualitzacions periòdiques. La dada definitiva consolidat és el que es publica de forma anual en l'Anuari d'Estadístiques Socials i Laborals (MTIN).

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008