Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

04/02/2008
Aprovat el nou Real Decret que regula la gestió dels residus de la construcció i demolició

El Consell de Ministres va aprovar el passat 1 de febrer el «Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i la demolició».

Davant el fort creixement de residus de la construcció i demolició en els últims anys, s’ha aprovat aquest nou decret amb l’objectiu d’evitar la contaminació del sòl i els aqüífers en abocadors incontrolats i el deteriorament paisatgístic, així com la eliminació d’aquests residus sense cap tipus d’aprofitament.

El problema ambiental que plantegen els residus de la construcció y demolició (RCD) deriva tant del seu creixent volum, com del seu tractament inadequat. El 90% d’aquests residus van a un abocador, mentre que tan sols un 5% es recicla.

Actualment, la gestió d’aquest residus es regulava mitjançant el “Pla Nacional de gestió de residus de construcció i demolició, aprovat al 2001. Però les previsió de generació de residus presentades en aquest Pla, 42 milions de tones (aprox. 1ton/hab./any), han estat superades per la forta activitat constructiva d’aquests últims anys.

Per aquest motiu, ha estat aprovat aquest Real Decret per tal de garantir la millor gestió ambiental, més enllà de la normativa europea, que encara no contempla la concreta aplicació del principi de responsabilitat del productor d’aquests residus. Aquestes són les novetats que inclou aquest Real Decret en la regulació de la gestió i tractament dels residus de la construcció:

1. Aquest estableix la obligació d’incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb una estimació de quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos per part del contractista.
2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de la venta directe d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.
3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les mesures per a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la seva valorització

A l’àrea d’agremiats, a l’apartat Normativa d’interès podreu trobar el Real Decret complet publicat al BOE.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008