Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

15/09/2008
Comunicació d'obertura dels centres de treball dels subcontractistes

Amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits que comporta una nova obra s’ha aprovat una nova instrucció que suposa una única comunicació d’obertura del centre de treball.

Des de la data de signatura de la Instrucció 3/2008*, el 18 de juliol de 2008, la comunicació d’obertura dels centres de treball, en el cas de les obres de construcció, només és exigible als empresaris que tinguin la consideració de contractista segons la definició indicada en l’article 2.1.h) del Reial Decret 1627/1997.

Fins ara, tal i com establia l’Ordre de 6 de maig de 1988, totes les empreses que actuaven en una obra de construcció, ja fos com a empresa principal o subcontractada, havien de comunicar l’obertura o represa de l’activitat del centre de treball corresponent a l’obra.

Com a conseqüència d’aquesta, l’autoritat laboral rebia diverses comunicacions d’obertura tractant-se de la mateixa obra. Ara amb la nova instrucció tan sols rebrà la comunicació per part únicament dels empresaris principals o contractistes.

*(Instrucció 3/2008, de la Direcció General de Relacions Laborals sobre la Comunicació d’Obertura de Centre de Treball quan sigui una obra de construcció)

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008